Vydáno: 17. 2. 2016
DPH při dodání pozemků od 1. 1. 2016 Ing. Václav Benda je odborníkem na DPH S účinností od 1. 1. 2016 byla novelou zákona o dani z přidané hodnoty, provedenou zákonem č. 360/2014 Sb., upravena nově pravidla pro osvobození od daně při dodání nemovitých věcí, včetně pozemků, která vyplývají § 56 zákona o DPH. K problematice uplatňování DPH u nemovitých věcí zveřejnilo Generální finanční ředitelství v červenci 2015 metodickou informaci, která byla v prosinci 2015 aktualizována dodatkem č. 1, který reaguje zejména na výše uvedené změny provedené s účinností od 1. 1. 2016. V článku jsou nejprve stručně vymezeny základní pojmy, předmět daně a místo plnění ve vztahu k dodání pozemků. Návazně jsou vysvětlena pravidla platná od 1. 1. 2016 pro osvobození od daně při dodání pozemků a podmínky, kdy je dodání pozemku zdanitelným plněním. Základní pojmy, předmět daně a místo plnění při dodání pozemků Podle § 498 odst. 1 občanského zákoníku jsou nemovitými věcmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. V tomto pojetí chápe nemovité věci i zákon o DPH. Součástí pozemku je podle § 506 občanského zákoníku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“), s výjimkou staveb dočasných. Inženýrské sítě nejsou přitom podle § 509 občanského zákoníku součástí pozemku. Podle právního názoru GFŘ je třeba pojem „stavba pevně spojená se zemí“ nutno vykládat v souladu se směrnicí 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále je směrnice o DPH), která upravuje dodání budovy nebo její části před jejím prvním obydlením a pozemku k ní přiléhajícího, kde vymezuje pro tyto účely budovu jako jakoukoliv stavbu nebo její část pevně spojenou se zemí.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 4/2016.