Vydáno: 30. 3. 2016
Prošlo odborným dohledem
Převod podílu v s. r. o. Ing. Martin Děrgel Společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“) je kapitálovou obchodní společností, protože povinností jejích společníků není osobní účast na podnikání, resp. činnosti firmy, ale vklad do základního kapitálu. Před rokem 2014 požadoval obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., zrušen - dále jen „ObchZ“) základní kapitál s. r. o. alespoň ve výši 200 000 Kč, přičemž jednotlivé vklady společníků, z nichž je tvořen, musely činit nejméně 20 000 Kč. Naproti tomu jeho nástupce (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - dále jen „ZOK“) nyní stanoví již pouze symbolickou minimální výši vkladu 1 Kč. Za vklad vložený do s. r. o. obdrží zakladatel, posléze společník, podíl, který jej opravňuje „panovat“ ve firmě. Tímto rozdáním karet to ale nemusí skončit. Někdy se totiž stává, že při více společnících mezi nimi vzniknou rozepře, nebo některý z nich ztratí zájem o účast v s. r. o., případně mu zdravotní či jiné důvody neumožňují podílet se na podnikání firmy. V těchto a podobných případech bývá nejjednodušší a pro všechny zúčastněné obvykle optimální převést podíl v s. r. o. na jinou osobu, kterou může být jak jiný ze zbývajících společníků, tak i nově příchozí - tzv. třetí osoba. V naprosté většině reálných situací přitom dochází k úplatnému převodu podílu neboli k jeho prodeji, výjimečně ke směně. Proto této variantě budeme věnovat převážnou daňovou část tohoto příspěvku. Načež se jen stručně podíváme na okrajovou záležitost bezúplatného převodu podílu formou darovací smlouvy. V celém příspěvku se věnujeme čistě tuzemským transakcím, kdy převodce podílu, jeho nabyvatel i dotyčná s. r. o. jsou daňovými rezidenty ČR. PŘEVOD PODÍLU PRÁVNĚ Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Základem pro stanovení podílu společníka v s. r. o. je jeho vklad. Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, tak je v souladu s § 133 ZOK výše podílu určena podle poměru jeho vkladu připadajícího na příslušný podíl k výši celkového základního kapitálu (dále jen „ZK“) společnosti. Výše podílu má pro společníka stěžejní ekonomický význam, podle něj se totiž návazně určuje například výše jeho podílu na zisku nebo vypořádacího podílu.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 4/2016.