Vydáno: 1. 1. 2019
029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek Mezi jiný dlouhodobý hmotný majetek řadíme ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené či nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. 1. 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem, a dále umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci.