Vydáno: 1. 1. 2019
355 – Ostatní pohledávky za společníky obchodních korporací Na tomto účtu účetní jednotky evidují jednak poskytnuté krátkodobé půjčky jednotlivým společníkům obchodních korporací, dále event. úroky z prodlení při splácení peněžitých vkladů, zálohy společníkům, jakož i vklady tichých společníků účetní jednotky. V případě, že se jedná o pohledávku v zahraniční měně, je třeba k rozvahovému dni provést přepočet pohledávky aktuálním kursem a kursový rozdíl výsledkově proúčtovat.