Vydáno: 1. 1. 2019
501 – Spotřeba materiálu Na tomto účtu účetní jednotky evidují spotřebovaný základní materiál, pomocné látky, obaly, a dále pokud tak stanoví vnitřním předpisem, tak i movité věci s dobou použitelnosti do jednoho roku. Dále je na tomto účtu evidována spotřeba pohonných hmot, předplatné časopisů či nákupy odborné literatury, nákupy ochranných pomůcek, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků a konečně i nákupy stejnokrojů pro zaměstnance účetní jednotky.