Vydáno: 1. 1. 2019
541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují náklady související s dodatečným odpisem zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a dále pořizovací cenu neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku, v důsledku jeho prodeje účetní jednotkou. Tyto náklady jsou daňově účinné za předpokladu, že účetní jednotka aplikuje hranici uznatelnosti dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z pohledu ZDP.