Vydáno: 1. 1. 2019
546 – Odpis pohledávky Jednorázový daňově účinný odpis pohledávky (tj. ve výši 100 % její jmenovité hodnoty) lze provést u pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti, a to za předpokladu, že o pohledávce bylo při jejím vzniku účtováno ve výnosech, byla zahrnuta do základu daně a lze k ní tvořit opravné položky podle zákona o rezervách, přičemž se jedná o pohledávku za dlužníkem