Vydáno: 1. 3. 2017
Právní nástupce při transformaci obchodní korporace § 6b odst. 2 a 3 a § 94 odst. 2 ZDPH Plátcem daně se stává při transformaci obchodní korporace, která byla plátcem daně, její právní nástupce, a to k datu zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Rozhodný den podle vymezení v ZOK tedy není pro účely DPH z hlediska registrace a přechodu práv a povinností podle ZDPH podstatný. Při změně právní formy obchodní korporace v případech, kdy právnická osoba nezaniká a pouze mění svoje vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků, nepřestává být tato obchodní korporace plátcem. Tyto osoby jsou povinny podat přihlášku k registraci nejpozději do 15 dnů ode dne zápisu změny do obchodního rejstříku.