Vydáno: 1. 3. 2017
Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu Náležitosti daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu jsou obdobné jako náležitosti standardního daňového dokladu. Některé z požadovaných náležitostí uvádí na doklad dodavatel zboží z jiného členského státu a některé náležitosti je povinen na obdrženém daňovém dokladu nebo v evidenci pro daňové účely doplnit pořizovatel, který je povinen přiznat a zaplatit daň při pořízení zboží. Pořizovatel je povinen ve své záznamní evidenci doplnit chybějící údaje do 15 dnů ode dne pořízení, a to den pořízení, sazbu daně a daň v české měně a dále datum doplnění předchozích údajů. Povinnost přiznat daň vzniká ke dni vystavení daňového dokladu dodavatelem z jiného členského státu, pokud nastane před patnáctým dnem v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno.