Vydáno: 1. 4. 2019
Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu Náležitosti daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu jsou obdobné jako náležitosti standardního daňového dokladu (§ 29 ZDPH). Některé z požadovaných náležitostí uvádí na doklad dodavatel zboží z jiného členského státu a některé náležitosti je povinen v evidenci pro daňové účely doplnit pořizovatel, který je povinen přiznat a zaplatit daň při pořízení zboží. Pořizovatel je povinen ve své záznamní evidenci doplnit chybějící údaje do 15 dnů ode dne pořízení, a to den pořízení, sazbu daně a daň v české měně, a dále datum doplnění předchozích údajů. Povinnost přiznat daň vzniká ke dni vystavení daňového dokladu dodavatelem z jiného členského státu, pokud nastane před patnáctým dnem v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno.