Vydáno: 1. 3. 2017
Uplatnění daně z přidané hodnoty při dodání zboží do jiného členského státu - obecně Dodání zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je zboží dodáváno z tuzemska plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě a pořízení tohoto zboží v členském státě, do kterého je dodáváno, je předmětem daně. Zboží musí být přitom do tohoto členského státu skutečně přepraveno. Z praktického hlediska to znamená, že plátce, který uplatňuje toto osvobození od daně, by si měl ověřit, že jeho obchodní partner, jemuž dodává zboží, je skutečně osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, a měl by správci daně prokázat důkazními prostředky, např. přepravními doklady, dodacími listy nebo jiným způsobem, že zboží bylo skutečně dopraveno do jiného členského státu. Ověřit si DIČ obchodního partnera z jiného členského státu je možno na serveru Evropské komise nebo u tuzemského finančního úřadu. Jestliže nejsou podmínky pro osvobození od daně splněny, např. kupující není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, kam bylo zboží přepraveno, osvobození od daně nelze uplatnit a u dodání zboží do jiného členského státu vzniká plátci povinnost přiznat a zaplatit daň.