Vydáno: 1. 4. 2019
Úprava odpočtu daně z přidané hodnoty § 78 a násl. ZDPHÚprava odpočtu daně se vztahuje pouze na změnu účelu použití vymezeného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, a to v 5leté lhůtě od pořízení (od 1. 4. 2011 pro nemovité věci v 10leté lhůtě od pořízení). Toto období pro úpravu odpočtu daně se počítá počínaje rokem, ve kterém byl majetek pořízen.