Vydáno: 1. 1. 2019
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci, práva stavby (nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno), nebo správy svěřenského fondu. Není-li nemovitá věc evidována v katastru nemovitostí, je lhůta stejná a začíná běžet okamžikem nabytí vlastnického práva k nemovité věci.