Vydáno: 1. 1. 2019
Sleva na dani silniční § 12 ZDSV těch případech, kdy je vozidlo podléhající silniční dani používáno v kombinované dopravě, má poplatník možnost uplatnit slevu na dani silniční. V případě silniční daně se kombinovanou dopravou rozumí přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce (nejčastěji ve velkém kontejneru, příp. ve výměnné nástavbě či odvalovacím kontejneru) nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava. Podmínkou je, že úsek po železnici nebo vnitrozemské vodní cestě přesahuje vzdálenost 100 kilometrů vzdušnou čarou a počáteční nebo konečný úsek přepravy tvoří přeprava po pozemní komunikaci. Snahou zákonodárce bylo v tomto případě zvýhodnit ekologické možnosti dopravy nákladů, proto se stanoví, že přeprava po silnici musí proběhnout pouze mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy a pokud se jedná o vodní dopravu, mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže tato vzdálenost nepřesahuje 150 kilometrů vzdušnou čarou.