Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád

Související články

Pár poznámek k pomůckám
Daně a zákaz zneužití práva
Argumentační momenty v případech projednávání zpráv o daňové kontrole v situaci detekované účasti na daňovém podvodu
Určení lhůty k provedení úkonu v daňovém řízení (projednání zprávy o daňové kontrole)
Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku
Stanovení daně podle pomůcek (výhody pro daňový subjekt)
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Poskytování informací bankami
Podjatost úřední osoby u dožádání odvolacím orgánem
Úroky z nevráceného nadměrného odpočtu
Osvobození služeb souvisejících se sportem a tělesnou výchovou
Nárok na odpočet u cizího hmotného majetku
Prodání a práce na zboží před jeho dodáním do jiného členského státu
Projednání zprávy o daňové kontrole
Prodloužení lhůty pro stanovení daně
K povinnosti hradit úrok z prodlení
Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z úroků z úvěrů a půjček
Vracení DPH po lhůtě
Subdodávka veřejnoprávní činnosti
Prostředky ochrany před podáním zásahové žaloby
Podvod na dani z přidané hodnoty: Je ručení tou správnou cestou?
Formulářová podání podle daňového řádu ve světle aktuální judikatury
Dodání PHM do jiného členského státu
Prolomení mlčenlivosti v souvislosti s novelou daňového řádu (směrnice DAC 5)
Trestní oznámení - podjatost úřední osoby
Podjatost úřední osoby
Problematické aspekty solárního odvodu
Aktuální judikatura - Daně jsou součástí podnikatelského rizika
Aktuální judikatura - Prokazování původů zboží od osoby na dokladu
Aktuální judikatura - Likvidační povaha zajišťovacího příkazu
Aktuální judikatura - Zajišťování přítomnosti svědka
Aktuální judikatura - Úrok ze zadrženého odpočtu po X-té
Aktuální judikatura - Dopady trestněprávní povahy penále
Aktuální judikatura - Předběžné opatření proti exekuci zajišťovacího příkazu
Úrok z neoprávněného jednání správce daně v případě místních poplatků
Splatnost penále daně
K naplnění podmínek pro obnovu daňového řízení
Návrh novely daňového řádu DAC V a relativní povaha advokátní mlčenlivosti
Když dva čtou totéž, nemusí či nechtějí číst vždy totéž
Kordárna je vyřešena, ať žije Nidera
Nepronajato ještě neznamená opravu nároku na odpočet
Stop podvodům
Několik poznámek k článku "Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání"
Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání
Vrácení úroku z odpočtu DPH
Posuzování předmětu daně z příjmů
K podmínkám vydání zajišťovacího příkazu
Stížnost (žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti) jako podmínka zásahové žaloby
Odměna jednatele - s DPH nebo bez?
Základ daně z nabytí nemovitých věcí a daň z přidané hodnoty
Aktuální sporné otázky zajištění daně prostřednictvím zajišťovacího příkazu
Některé otazníky ohledně zákona o prokazování původu majetku
Finanční analýza jako exaktní podpora pro správce daně při vydávání zajišťovacích příkazů z pohledu jejich tvůrců
Pořadí úhrady daně (splatná daň)
Ochrana daňového subjektu před neukončením zajištění daně
Rozhodnutí o nevyloučení znalce v daňovém řízení
Činnost profesionálního sportovce z hlediska daně z příjmů
Základ daně z nabytí nemovitých věcí
Absence zápisu v registru plátců DPH
Aplikace přímého účinku směrnice
Sazba u kyslíkových koncentrátorů
Osobní bankrot a DPH
Švarcsystém ve světle nedávné judikatury
Znalostní test: doktrína "jediného rozumného vysvětlení"
Aktuální judikatura - Informační povinnost bank v daňovém řízení
Aktuální judikatura - Znalecký posudek před soudem
Prominutí příslušenství daně
Trestní oznámení X podjatost
Podvod na DPH X neprokázání existence plnění
Zajišťovací příkaz - ukazatele budoucí nedobytnosti
Zajišťovací příkaz - zjištění dosud nestanovené daně
Zajišťovací příkaz - pravděpodobnost vzniku zajišťované daně
Zajišťovací příkaz - lhůta pro vyřízení odvolání
Podvod na DPH
Výzva k podání dodatečného tvrzení před zahájením kontroly
Zásada daňové neutrality u nedbalostního zapojení do podvodu
Ručení za neodvedenou DPH v aktuální judikatuře správních soudů
Podvody na DPH - zajišťovací příkaz
Nevyhovění výzvě k podání dodatečného tvrzení
Neprokázání přijetí plnění a podvod na DPH
Podvod na DPH - daňová ztráta
Územní pracoviště finančních úřadů
Stížnost v daňovém řízení
Směrnice CCTB a její možné dopady
Ke způsobu postihování podvodů na DPH
Meze dokazování a přechod na pomůcky
Trestní oznámení jako nezákonný zásah
Trvající předpoklady pro zajištění daně
Zajištění daně jako nezákonný zásah
Ustanovení § 143 odst. 3 daňového řádu aneb je vždy před zahájením daňové kontroly nezbytné vydat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání?
Koleduje si český stát o další lihovou aféru, tentokrát vyvolanou Celní správou?
Aktuální judikatura - Podmínky delegace místní příslušnosti
Lhůta pro registraci plátce DPH
Úrok z neoprávněného jednání správce daně
Soudní ochrana v případě exekuce prodejem movitých věcí (ochrana dat daňového subjektu)
Zneužití práva
Podstatná změna
Identifikovaná osoba a osvobozené zdanitelné plnění
Osvobození novostaveb bytů v rodinných domech pohledem zákonného opatření Senátu ČR č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky
Vydáno: 10. 5. 2017
Daňové řízení § 134 DŘ