Související články

Cena obvyklá v judikatuře správních soudů
Posuzování předmětu daně z příjmů
Úrok z neoprávněného jednání správce daně v případě místních poplatků
Splatnost penále daně
K naplnění podmínek pro obnovu daňového řízení
Prodloužení lhůty pro stanovení daně
K podmínkám vydání zajišťovacího příkazu
Osvobození novostaveb bytů v rodinných domech pohledem zákonného opatření Senátu ČR č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Kordárna je vyřešena, ať žije Nidera
Nepronajato ještě neznamená opravu nároku na odpočet
Stop podvodům
Několik poznámek k článku "Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání"
K povinnosti hradit úrok z prodlení
Nad judikaturou v oblasti dvojího trestání za jedno provinění
Vracení DPH po lhůtě
Subdodávka veřejnoprávní činnosti
Prostředky ochrany před podáním zásahové žaloby
Podvod na dani z přidané hodnoty: Je ručení tou správnou cestou?
Formulářová podání podle daňového řádu ve světle aktuální judikatury
Stížnost (žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti) jako podmínka zásahové žaloby
Ochrana daňového subjektu před neukončením zajištění daně
Základ daně z nabytí nemovitých věcí a daň z přidané hodnoty
Aktuální sporné otázky zajištění daně prostřednictvím zajišťovacího příkazu
Zajišťovací příkaz opět v centru pozornosti - judikatura správních soudů
Několik poznámek k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daňové kontroly
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Svědci - judikatura správních soudů
Několik málo zamyšlení k zajišťovacím příkazům správce daně
Místní šetření v judikatuře správních soudů
Nečinnost v judikatuře správních soudů
Dodatečné daňové přiznání v judikatuře správních soudů
Zohlednění repliky u soudních řízení
Ručení za neodvedenou DPH v aktuální judikatuře správních soudů
Místní příslušnost - judikatura správních soudů
Povinnost zaměstnavatele přidělovat práci zaměstnanci
Některé otazníky ohledně zákona o prokazování původu majetku
Finanční analýza jako exaktní podpora pro správce daně při vydávání zajišťovacích příkazů z pohledu jejich tvůrců
Pořadí úhrady daně (splatná daň)
Pár poznámek k pomůckám
Rozhodnutí o nevyloučení znalce v daňovém řízení
Činnost profesionálního sportovce z hlediska daně z příjmů
Určení lhůty k provedení úkonu v daňovém řízení (projednání zprávy o daňové kontrole)
Dožádání v judikatuře správních soudů
Stanovení daně podle pomůcek (výhody pro daňový subjekt)
Daně a zákaz zneužití práva
Švarcsystém ve světle nedávné judikatury
Znalostní test: doktrína "jediného rozumného vysvětlení"
Argumentační momenty v případech projednávání zpráv o daňové kontrole v situaci detekované účasti na daňovém podvodu
Nad judikaturou o úrocích hrazených správcem daně ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH
Základ daně z nabytí nemovitých věcí
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Když dva čtou totéž, nemusí či nechtějí číst vždy totéž
Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku
Nad judikaturou související s daní z příjmů ze závislé činnosti
Nad judikaturou z oblasti sporů o formát podání aneb Je přípustné jen XML, nebo i PDF?
Nad judikaturou ohledně plných mocí
Několik poznámek k judikatuře z oblasti daňového a insolvenčního řízení aneb Bude někdy z polojasna jasno?
Odměna jednatele - s DPH nebo bez?
Ke způsobu postihování podvodů na DPH
Meze dokazování a přechod na pomůcky
Trestní oznámení jako nezákonný zásah
Trvající předpoklady pro zajištění daně
Zajištění daně jako nezákonný zásah
Ustanovení § 143 odst. 3 daňového řádu aneb je vždy před zahájením daňové kontroly nezbytné vydat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání?
Koleduje si český stát o další lihovou aféru, tentokrát vyvolanou Celní správou?
Prominutí příslušenství daně
Lhůta pro registraci plátce DPH
Úrok z neoprávněného jednání správce daně
Soudní ochrana v případě exekuce prodejem movitých věcí (ochrana dat daňového subjektu)
Projednání zprávy o daňové kontrole
Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z úroků z úvěrů a půjček
Podjatost státních orgánů v judikatuře správních soudů
Nad judikaturou správních soudů o nahlížení do spisu
Nad judikaturou týkající se vyjádření ke kontrolnímu zjištění a projednání zprávy o daňové kontrole
Dodání PHM do jiného členského státu
Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání
Vrácení úroku z odpočtu DPH
Vydáno: 10. 5. 2017
Správní soudnictví a správa daní - soudy čl. 36 odst. 2 Listiny, SŘS