Související články

Aktuální právní úprava uplatňování pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Náležitosti výroku zajišťovacího příkazu a soudní přezkum
K soudnímu přezkumu platebního výměru (po nabytí právní moci na základě ukončení přezkumného jednání dle insolvenčního zákona)
Daňová exekuce prodejem movitých věcí (věci, které se rychle kazí)
Co je to použité zboží
Nad judikaturou týkající se zdanění podnikání fyzických osob
Nárok na odpočet u veřejnoprávního subjektu
Konzistence rozsudků SDEU
Poplatkopokuta
Vyplacení nesporné části nadměrného odpočtu opět ve hře
Ručení příjemce zdanitelného plnění
Zamezení dvojího zdanění (daň z příjmů)
Úrok z neoprávněného jednání správce daně
Následný daňový podvod a zodpovědnost za něj
Nutnost poskytnout informace
Nutnost doručení daňového dokladu
Právní aspekty opatření k vynucení nápravy dle zákona o evidenci tržeb ve světle judikatury správních soudů
Zajišťovací příkaz opět v centru pozornosti - judikatura správních soudů
Několik poznámek k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daňové kontroly
Svědci - judikatura správních soudů
Osvobození je nutno vykládat restriktivně
Zohlednění repliky u soudních řízení
Nad judikaturou související s daní z příjmů ze závislé činnosti
Povinnost zaměstnavatele přidělovat práci zaměstnanci
Pár poznámek k pomůckám
Daně a zákaz zneužití práva
Argumentační momenty v případech projednávání zpráv o daňové kontrole v situaci detekované účasti na daňovém podvodu
Určení lhůty k provedení úkonu v daňovém řízení (projednání zprávy o daňové kontrole)
Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku
Stanovení daně podle pomůcek (výhody pro daňový subjekt)
Nad judikaturou o úrocích hrazených správcem daně ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury
Výběr z judikatury na téma "Věděl nebo vědět mohl"
Nad judikaturou z oblasti sporů o formát podání aneb Je přípustné jen XML, nebo i PDF?
Penále a pomoc v doměřovacím řízení
Navazující postupy k odstranění pochybností
Ručení při platbě do zahraničí
Za podvody primárně odpovídá podvodník, až pak ručitel
Nad judikaturou týkající se vyjádření ke kontrolnímu zjištění a projednání zprávy o daňové kontrole
Významnost projednání zprávy o daňové kontrole
Postup k odstranění pochybností a zásada rychlosti
Odvolací řízení o zajišťovacím příkazu
Paušální daňově účinné výdaje (materiální hodnocení uskutečněné řemeslné činnosti)
Úrok z nadměrného odpočtu s akcentem na jeho eurokonformitu a jiné související aspekty
Podání dodatečného daňového přiznání v průběhu daňové kontroly
Soudní přezkoumatelnost rozhodnutí o změně exekučního titulu
Dožádání v judikatuře správních soudů
Hranice ekonomické činnosti u jednorázového prodeje
Nárok na odpočet při neuskutečněném nákupu dceřiné společnosti
Režim podmíněného osvobození od spotřební daně neurčuje, která dodávka je intrakomunitární
Výpočet koeficientu u leasingové společnosti
Vybrané otázky při aplikaci úroku z neoprávněného jednání správce daně - dokončení
Projednání zprávy o daňové kontrole
Daň z nabytí nemovitých věcí, kam s ní?
K povinnosti hradit úrok z prodlení
Nad judikaturou v oblasti dvojího trestání za jedno provinění
Vracení DPH po lhůtě
Subdodávka veřejnoprávní činnosti
Prostředky ochrany před podáním zásahové žaloby
Podvod na dani z přidané hodnoty: Je ručení tou správnou cestou?
Formulářová podání podle daňového řádu ve světle aktuální judikatury
Dodání PHM do jiného členského státu
Místní šetření v judikatuře správních soudů
Dodatečné daňové přiznání v judikatuře správních soudů
Insolvenční řízení versus řízení daňové aneb Co na to Nejvyšší správní soud?
Doručování do datové schránky a fikce doručení
Nad judikaturou správních soudů ohledně prodlužování lhůt
Vybrané otázky vztahu insolvenčního řízení a správního soudnictví
Odměna jednatele - s DPH nebo bez?
Nad judikaturou týkající se omezení plateb v hotovosti
Povaha pokuty za opožděné tvrzení daně
Vyloučení majetku z daňové exekuce
Aktuální judikatura: Zajišťovací příkaz a zadlužující se daňový subjekt
Aktuální judikatura: Povinnost seznámit odvolatele s novými důkazními prostředky
Aktuální judikatura: Správní uvážení versus neurčitý právní pojem
Aktuální judikatura: Součinnost při vyhledávací činnosti
Aktuální judikatura: Význam daňové historie u zajišťovacího příkazu
Aktuální judikatura: Nepřímé důkazy
Úrok z neoprávněného jednání správce daně v případě místních poplatků
Splatnost penále daně
K naplnění podmínek pro obnovu daňového řízení
Když dva čtou totéž, nemusí či nechtějí číst vždy totéž
Kordárna je vyřešena, ať žije Nidera
Nepronajato ještě neznamená opravu nároku na odpočet
Stop podvodům
Několik poznámek k článku "Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání"
Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání
Vrácení úroku z odpočtu DPH
Posuzování předmětu daně z příjmů
K podmínkám vydání zajišťovacího příkazu
Stížnost (žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti) jako podmínka zásahové žaloby
Ochrana daňového subjektu před neukončením zajištění daně
Základ daně z nabytí nemovitých věcí a daň z přidané hodnoty
Aktuální sporné otázky zajištění daně prostřednictvím zajišťovacího příkazu
K aplikaci zásady ne bis in idem
Úroky za dobu zadržování nadměrného odpočtu podruhé
Daň z nabytí nemovitých věcí - náklad nebo součást pořizovací (vstupní) ceny nemovitosti?
Udržování protiprávního jednání
Vývoj judikatury v oblasti zajišťovacích příkazů
Zajištění vybraných výrobků podléhajících spotřební dani
Nárok na zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu
Změna důvodů pro vydání zajišťovacího příkazu
Vybrané otázky při aplikaci úroku z neoprávněného jednání správce daně
Místní příslušnost - judikatura správních soudů
Ke způsobu postihování podvodů na DPH
Některé otazníky ohledně zákona o prokazování původu majetku
Finanční analýza jako exaktní podpora pro správce daně při vydávání zajišťovacích příkazů z pohledu jejich tvůrců
Pořadí úhrady daně (splatná daň)
Nad judikaturou správních soudů o nahlížení do spisu
Rozhodnutí o nevyloučení znalce v daňovém řízení
Činnost profesionálního sportovce z hlediska daně z příjmů
Základ daně z nabytí nemovitých věcí
Uplynutí prekluzivní lhůty pro stanovení daně v průběhu daňové kontroly
Švarcsystém ve světle nedávné judikatury
Znalostní test: doktrína "jediného rozumného vysvětlení"
Exekuční příkaz k vymožení úroku z prodlení
Zneužití práva opět aktuální - výběr z judikatury správních soudů
Odpočet od subjektu se zrušenou registrací k DPH
Účast na podvodu - důkazní břemeno správce daně
Zjevná odchylnost ceny plnění
Výjimka z povinnosti zálohovat daň
Nezákonný zajišťovací příkaz, exekuce a úrok z neoprávněného jednání správce daně - dvě zásadní otázky
Prodloužení lhůty pro stanovení daně
Několik málo zamyšlení k zajišťovacím příkazům správce daně
Chybějící doklady posudkem nenahradíš
Podjatost státních orgánů v judikatuře správních soudů
Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z úroků z úvěrů a půjček
Smluvní pokuta ve výši úhrady za původní plnění
Zvláštní režim u prodeje použitého zboží
Zprostředkování plnění na delší časové období
Některé aktuality v judikatuře Nejvyššího soudu
Opravdu se dozvíme, že jsme mohli vědět o daňovém podvodu až po více než 12 letech?
Aktuální judikatura: Doručení v materiálním slova smyslu
Ručení za neodvedenou DPH v aktuální judikatuře správních soudů
Nezákonná kontrola v judikatuře správních soudů
Nad judikaturou ohledně plných mocí
Nečinnost v judikatuře správních soudů
Několik poznámek k judikatuře z oblasti daňového a insolvenčního řízení aneb Bude někdy z polojasna jasno?
Cena obvyklá v judikatuře správních soudů
Meze dokazování a přechod na pomůcky
Trestní oznámení jako nezákonný zásah
Trvající předpoklady pro zajištění daně
Zajištění daně jako nezákonný zásah
Ustanovení § 143 odst. 3 daňového řádu aneb je vždy před zahájením daňové kontroly nezbytné vydat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání?
Koleduje si český stát o další lihovou aféru, tentokrát vyvolanou Celní správou?
Prominutí příslušenství daně
Lhůta pro registraci plátce DPH
Úrok z neoprávněného jednání správce daně
Soudní ochrana v případě exekuce prodejem movitých věcí (ochrana dat daňového subjektu)
Doručování
Osvobození novostaveb bytů v rodinných domech pohledem zákonného opatření Senátu ČR č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Daňová kontrola nebo výzva k podání dodatečného přiznání - judikatura správních soudů
Vydáno: 10. 5. 2017
Správní soudnictví a správa daní - soudy čl. 36 odst. 2 Listiny, SŘS