Související články

Aktuální judikatura: Zajišťovací příkaz a zadlužující se daňový subjekt
Aktuální judikatura: Povinnost seznámit odvolatele s novými důkazními prostředky
Postup k odstranění pochybností a zásada rychlosti
Penále a pomoc v doměřovacím řízení
Aktuální judikatura: Význam daňové historie u zajišťovacího příkazu
Aktuální judikatura: Nepřímé důkazy
Aktuální judikatura: Doručení v materiálním slova smyslu
Dožádání v judikatuře správních soudů
Cena obvyklá v judikatuře správních soudů
Významnost projednání zprávy o daňové kontrole
Nad judikaturou v oblasti dvojího trestání za jedno provinění
Aktuální judikatura: Správní uvážení versus neurčitý právní pojem
Nad judikaturou související s daní z příjmů ze závislé činnosti
Aktuální judikatura: Součinnost při vyhledávací činnosti
Právní aspekty opatření k vynucení nápravy dle zákona o evidenci tržeb ve světle judikatury správních soudů
Zajišťovací příkaz opět v centru pozornosti - judikatura správních soudů
Několik poznámek k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daňové kontroly
Svědci - judikatura správních soudů
Místní šetření v judikatuře správních soudů
Nezákonná kontrola v judikatuře správních soudů
Dodatečné daňové přiznání v judikatuře správních soudů
Nad judikaturou týkající se zdanění podnikání fyzických osob
Místní příslušnost - judikatura správních soudů
Povinnost zaměstnavatele přidělovat práci zaměstnanci
Nad judikaturou správních soudů o nahlížení do spisu
Rozhodnutí o nevyloučení znalce v daňovém řízení
Meze dokazování a přechod na pomůcky
Doručování
Nad judikaturou týkající se vyjádření ke kontrolnímu zjištění a projednání zprávy o daňové kontrole
Přezkoumatelnost výkazu nedoplatků
Prokazování stavebních prací nekontaktních dodavatelů
Posuzování z pohledu DPH
Pravdivost tvrzení daňových subjektů
Nad judikaturou o úrocích hrazených správcem daně ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH
Úroky z pozdě vráceného nadměrného odpočtu DPH
Nečinnost v judikatuře správních soudů
Zneužití práva opět aktuální - výběr z judikatury správních soudů
Odpočet od subjektu se zrušenou registrací k DPH
Účast na podvodu - důkazní břemeno správce daně
Výběr z judikatury na téma "Věděl nebo vědět mohl"
Nad judikaturou ohledně plných mocí
Několik poznámek k judikatuře z oblasti daňového a insolvenčního řízení aneb Bude někdy z polojasna jasno?
Ke způsobu postihování podvodů na DPH
Nad judikaturou týkající se omezení plateb v hotovosti
Trestní oznámení jako nezákonný zásah
Trvající předpoklady pro zajištění daně
Zajištění daně jako nezákonný zásah
Několik málo zamyšlení k zajišťovacím příkazům správce daně
Prominutí příslušenství daně
Zjevná odchylnost ceny plnění
Podjatost státních orgánů v judikatuře správních soudů
Insolvenční řízení versus řízení daňové aneb Co na to Nejvyšší správní soud?
Navazující postupy k odstranění pochybností
Ručení při platbě do zahraničí
Za podvody primárně odpovídá podvodník, až pak ručitel
Nad judikaturou správních soudů ohledně prodlužování lhůt
Daňová kontrola nebo výzva k podání dodatečného přiznání - judikatura správních soudů
Vydáno: 10. 5. 2017
Správní soudnictví a správa daní – řízení o žalobě § 65 až 78 SŘS