Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 08 - OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Definice a obecné principy Odpisy jsou odhadem částky (vyjádřené jako náklad), která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší; nejde tedy o kvantifikaci fyzického a morálního opotřebení. Tvorbou odpisů dochází ke korekci ocenění majetku ve vazbě na jeho využívání a rozvaha tak vhodněji (věrněji) vyjadřuje finanční situaci účetní jednotky.