Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 45 - REZERVY Definice a obecné principy ZU definuje, že účetní jednotka má při oceňování k rozvahovému dni zahrnovat jen zisky, které byly dosaženy, a má brát v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a dluhů a jsou jí známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta. To má být realizováno prostřednictvím rezerv, opravných položek a odpisů.