Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 54 - JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY Definice a obecné principy Na účtech účtové skupiny 54 účetní jednotky evidují náklady související s prodejem dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a materiálu, dále náklady související se závazky z titulu pokut a penále, náklady z titulu mank a provozních škod, dary a ostatní.