Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 56 - FINANČNÍ NÁKLADY Definice a obecné principy V rámci účtové skupiny 56 účetní jednotky sledují náklady vynaložené ve finanční oblasti. Jedná se zejména o náklady související s držbou a prodejem cenných papírů, dále úroky, kursové ztráty a v neposlední řadě náklady z titulu mank a škod na finančním majetku.