Vydáno: 18. 5. 2016
DPH v zemědělství v roce 2016 Ing. Václav Benda je odborníkem na DPH Při uplatňování daně z přidané hodnoty v zemědělství je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Při uplatňování DPH v tomto odvětví se postupuje standardním způsobem jako při dodání zboží či poskytování služeb, protože Česká republika nevyužívá možnosti, která vyplývá pro členské státy ze Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH), tj. uplatňovat zvláštní režim zdaňování pro zemědělce paušálním způsobem. V následujícím textu je s využitím příkladů nejprve stručně vysvětlen postup při registraci zemědělců jako plátců DPH, a dále základní pravidla při uplatňování DPH na výstupu a při uplatňování nároku na odpočet daně v odvětví zemědělství. V závěru jsou vysvětlena pravidla pro uplatňování zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti při dodání obilovin a technických plodin.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2016.