Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ OSNOVA ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 - VÝNOSY Právní úprava - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Vyhláška č. 500/2002 Sb. - Český účetní standard č. 006 – Kursové rozdíly - Český účetní standard č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly - Český účetní standard č. 009 – Deriváty - Český účetní standard č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - Český účetní standard č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek - Český účetní standard č. 015 – Zásoby - Český účetní standard č. 016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - Český účetní standard č. 017 – Zúčtovací vztahy - Český účetní standard č. 019 – Náklady a výnosy Definice a obecné principy Výnosové položky jsou evidovány na účtech účtové třídy 6 Výnosy. Výnosem rozumíme zvýšení ekonomického prospěchu účetní jednotky, které má za následek zvýšení aktiv nebo snížení dluhů účetní jednotky.