Vydáno: 17. 8. 2016
Opravné a následné kontrolní hlášení Ing. Václav Benda je odborníkem na DPH S účinností od 1. 1. 2016 byla novelou zákona o dani z přidané hodnoty, provedenou zákonem č. 360/2014 Sb., zavedena povinnost předkládat kontrolní hlášení. Podrobnější pravidla pro zpracování a předkládání kontrolních hlášení, včetně vzoru tiskopisu hlášení, z něhož vyplývá struktura údajů vykazovaných v kontrolním hlášení, vyplývají z metodiky Generálního finančního ředitelství (GFŘ), která byla zveřejněna a je průběžně aktualizována na webových stránkách finanční správy. V článku jsou v této souvislosti nejprve stručně připomenuta základní pravidla pro podávání kontrolních hlášení a v další části jsou v návaznosti na daňový řád shrnuta obecná pravidla pro podávání opravných a následných hlášení a návazně s využitím příkladů vysvětlena specifická pravidla pro jejich podávání podle zákona o DPH. Základní pravidla pro podávání kontrolních hlášení Kontrolní hlášení podávali plátci poprvé za leden 2016 nebo I. čtvrtletí 2016. Tato povinnost platí pro plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který uskutečnil nebo přijal plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato. Povinnost předkládat kontrolní hlášení se tedy netýká identifikovaných osob ani osob povinných k dani, které dosud nejsou plátci daně. Kontrolní hlášení nepodává ani plátce, který v příslušném sledovaném období uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 zákona o DPH, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63 zákona o DPH, nebo který neuskutečnil ani nepřijal za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 16/2016.