Vydáno: 24. 8. 2016
Sazba a výpočet daně z příjmů právnických osob § 21 odst. 1 ZDPSazba daně z příjmů právnických osob činí 19%, pokud není stanoveno jinak (§ 21 odst. 2 a 3 ZDP). Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně.