Související články

Postavení zaměstnance ve zdravotním pojištění
Pojistné na veřejnoprávní pojištění v roce 2011
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - důchodové pojištění, 3. část
Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a placení pojistného z dosaženého příjmu v příkladech
Vrácení přeplatku ve zdravotním pojištění zaměstnavateli
Příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání a pobírání peněžité pomoci v mateřství
Zaměstnávání cizinců a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a osoba bez zdanitelných příjmů
Neplacené volno a studium na VŠ
Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový vyměřovací základ zaměstnance
Zaměstnavatel a změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem s příklady
Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Pokuty ukládané ve zdravotním pojištění
Souběhy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - vybraná plnění a jejich návaznost na zdaňování
Parametry sociálního pojištění pro rok 2016
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Konkurenční doložka a zdravotní pojištění
Opravná hlášení ve zdravotním pojištění
Povinnosti a chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění
Vybraná ustanovení zákoníku práce v kontextu zdravotního pojištění
Občasný honorář nad 10 000 Kč a SP, ZP
"Bolavá" místa pojištění zaměstnanců
Zdravotní pojištění - Zaměstnavatelé a poměrná část minima u zaměstnance.
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení zaměstnání ve zdravotním pojištění
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2011 v příkladech
Zdravotní pojištění - ať máte vše v pořádku
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Komunikace se zdravotní pojišťovnou a oznamovací povinnost plátců pojistného
Zaměstnavatelé a kalendářní měsíc ve zdravotním pojištění
Péče o děti ve zdravotním pojištění
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum?
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Kódy používané zaměstnavatelem při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2012
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Zdravotní pojištění v roce 2017
Lhůty a počítání času ve zdravotním pojištění
Různé varianty souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Jak s nemocí zaměstnance ve zdravotním pojištění?
Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Změny ve zdravotním pojištění k 1. prosinci 2011
Dotazy a odpovědi: K sociálnímu pojištění
Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2017
Neplatné rozvázání pracovního poměru ve zdravotním pojištění
Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2018 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní
Institut ochranné lhůty v nemocenském a zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění při zaměstnání ve více státech Evropské unie
Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - nemocenské pojištění, 2. část
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2011
Informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2017
Úsporná opatření v sociálním pojištění od roku 2011
Změna charakteru pracovněprávního vztahu
Poměrná část minima ve zdravotním pojištění
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2012
Nemoc zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné
Žádost o bezdlužnost a prominutí vyměřeného penále
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v právních podmínkách po 1. 1. 2012
OSVČ zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění
Neplacené volno, neomluvená absence a zdravotní pojištění v roce 2011
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ - sociální zabezpečení - 1. část
Úpravy vyměřovacího základu zaměstnance ve zdravotním pojištění s příklady
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2011
Zdravotní pojištění - porovnání právního stavu v roce 2017 a 2018
Novela zákonů zdravotního pojištění k 1.9.2015 - nejdůležitější změny
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
OSVČ zaměstnavatelem a zdravotní pojištění v roce 2011
Zaměstnanci ve zvláštním režimu a zdravotní pojištění
Minimální mzda a její úloha ve zdravotním pojištění
Stručná informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2018 a změny od 1.1.2019
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Kdo se nepovažuje v roce 2016 ve zdravotním pojištění za zaměstnance?
Příjmy fyzické osoby nepodléhající odvodu pojistného ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a používání kódů při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění
Vybrané situace u "státních kategorií" zdravotního pojištění
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a neziskový sektor v roce 2019
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2017
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Zdravotní pojištění - chybné postupy při placení pojistného
Potvrzování důležitých skutečností ve zdravotním pojištění
"Přípustné souběhy" kategorií ve zdravotním pojištění
Odměny členů orgánů za výkon funkce
Změny ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1. 1. 2018
Zdravotní pojištění - když zaměstnáte starobního důchodce
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - poměrná část minima u zaměstnance v roce 2011
Rady pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018
Postup zaměstnavatele při dodatečné úhradě pojistného na zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli
Vydáno: 1. 1. 2018
Pojistné sociální a zdravotní z mezd § 24 odst. 2 písm. f) ZDP Daňově uznatelným výdajem (nákladem) je pojistné odváděné zaměstnavatelem z mezd.