Vydáno: 24. 8. 2016
Sankce § 25 odst. 1 písm. f) ZDP Penále, úroky z prodlení a pokuty jsou daňově neuznatelnými náklady, s výjimkou smluvních sankcí ze závazkových vztahů, které jsme již zmiňovali [§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP].