Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní případy vyřazení hmotného majetku § 25 odst. 1 písm. b), c) a m) ZDP Účetní jednotka se může rozhodnout použít hmotný majetek jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva. Za vloženou majetkovou hodnotu vkladatel získá cenný papír (akcii) nebo podíl, tyto se oceňují účetními hodnotami vkládaného majetku. Je tedy zřejmé, že účetní zůstatková cena vloženého dlouhodobého hmotného majetku bude součástí pořizovací ceny takto nabytých akcií, resp. podílů. Pro daňové účely však použijeme ocenění ve výši daňové zůstatkové ceny vkládaného hmotného majetku (viz § 24 odst. 7 ZDP).