Vydáno: 1. 1. 2018
Hmotný majetek neodpisovaný Zákon o daních z příjmů v § 27 taxativně vyjmenovává hmotný majetek vyloučený z odpisování. Takovýto majetek nám tak mj. nebude sloužit přes odpisy k vnitřnímu financování, s čímž by mělo být při jeho pořízení počítáno. Složka celkové hodnoty firmy ve výši pořizovacích cen tohoto majetku je de facto umrtvena po celou dobu jeho využívání, doslova se jedná o „stálá“ aktiva, kam věcně podle účetních hledisek také patří.