Vydáno: 1. 1. 2018
Pozbytí směnky § 24 odst. 2 písm. ze) ZDP Jak bylo již uvedeno, pořizovací cena směnky, o níž je účtováno jako o cenném papíru, je daňově uznatelná pouze při prodeji (nebo směně). Daňová účinnost pořizovací ceny v účetním vyjádření ke dni prodeje je omezena výší příjmů z jejího prodeje [viz § 24 odst. 2 písm. ze) ZDP]. Prodej každé směnky je přitom posuzován samostatně, dílčí ztráty z jednotlivých prodejů nelze kompenzovat se ziskovými prodeji směnek a tato ztráta není zohlednitelná ani v dalších zdaňovacích obdobích.