Vydáno: 1. 1. 2018
Zboží U zboží je opět jasně patrná souvislost se zdanitelnými příjmy (tržbou za zboží), která je podtržena skutečností, že u poplatníků, kteří vedou účetnictví, se pořizovací cena zboží stává daňově uznatelným nákladem až při prodeji. K účtování o zboží lze uvést mnohé z toho, co již bylo zmíněno u materiálu (časová a věcná souvislost, přirozené úbytky a ztratné, reprezentace a osobní potřeba, likvidace). Lze však daňový pohled rozšířit ještě o další případy, které jsou u zboží četnější a očekávanější nežli u materiálu: