Vydáno: 10. 5. 2017
Úrok z posečkané částky Za dobu posečkání vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z posečkané částky, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 7 procentních bodů, platné pro první den pololetí. Pokud daňový subjekt nedodrží některou z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá toto rozhodnutí účinnosti, ale až ode dne nedodržení podmínky. U daňových subjektů v likvidaci a v úpadku pozbývá rozhodnutí o posečkání účinnosti zahájením likvidace nebo dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku.