Vydáno: 14. 5. 2008
236/09.04.08 - Období, za které lze slevu na dani uplatnit poprvé Ing. Ivan Fučík, daňový poradce č. osvědčení 3211 1. Výchozí situace S účinností od 1. května 2000 bylo zákonem č. 70/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých dalších zákonů (dále jen ZIP) doplněno do zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) nové ustanovení § 35a a § 35b. Koordinační výbor č. 195/27.11.07 předložený daňovým poradcem Ing. Alešem Havlínem se zabýval uvedenou problematikou a řešil celou řadu nejasností v aplikaci výše uvedených ustanovení. Tímto bych chtěl navázat na bod 2.4. koordinačního výboru č. 195/27.11.07, kde je řešena problematika určení prvního zdaňovacího období, za které lze slevu uplatnit. 2. Rozbor Podle § 35b odst. 4 ZDP ve znění novely č. 159/2007 Sb. (účinnost od 7. června 2007) lze uplatňovat slevu na dani po dobu pěti (pro rozhodnutí o příslibu investičních pobídek obdržených před platností výše uvedené novely 2. 7. 2007 platí desetiletá lhůta pro čerpání slevy na dani z titulu investičních pobídek) po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze slevu na dani uplatnit, je zdaňovací období, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky a podle zvláštního právního předpisu a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, nejpozději však zdaňovací období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu. Prostřednictvím příspěvku již zmíněného koordinačního výboru byl vyjádřen souhlas Ministerstvem financí, že poplatníkovi je dána možnost volby zdaňovacího období, kdy lze slevu na dani uplatnit poprvé. Nejpozději musí poplatník slevu uplatnit ve zdaňovacím období, kdy uplynou 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu IP. Tímto zdaňovacím obdobím pak začíná běžet lhůta pro uplatnění slevy z titulu IP – což vyplývá i z ustanovení § 35a odst. 3 ZDP. Pětiletá (desetiletá) lhůta pro uplatnění slevy na dani začíná běžet od prvního období, ve kterém byla sleva na dani skutečně uplatněna. Tento závěr KV se týkal ustanovení § 35a odst. 3 ZDP, jehož znění je stejné jako znění ustanovení § 35b odst. 4 ZDP. Dle uvedeného se domníváme, že závěr lze použít i pro ustanovení § 35b odst. 4 ZDP a potažmo pak pro ustanovení § 35b odst. 2 ZDP. Určení období kdy lze slevu uplatnit poprvé je pak směrodatné pro výpočet výše slevy v případě projektů rozšiřujících výrobní kapacity již existujících firem (§ 35b ZDP). Výše slevy na dani (§ 35b odst. 1a ZDP) se vypočte dle vzorce S1 minus S2, přičemž: - dle § 35b odst. 1a ZDP se S1 rovná částce daně vypočtené za zdaňovací období, za které bude sleva uplatněna, - dle § 35b odst. 1b ZDP se S2 rovná částce daně vypočtené za jedno ze dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé, a to ta částka daně, která je vyšší. Z uvedeného závěru koordinačního výboru vyplývá, že poplatník má možnost si zvolit první zdaňovací období, kdy lze slevu uplatnit. Tímto prvním obdobím může být nejdříve období, kdy budou splněny všeobecné podmínky podle zvláštního právního předpisu a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem a nejpozději může být tímto prvním zdaňovacím obdobím takové zdaňovací období, ve kterém uplynou tři roky od vydání rozhodnutí o příslibu IP. Od prvního zdaňovacího období, kdy je sleva uplatněna, pak běží zmíněná 5letá (10letá) lhůta podle § 35b odstavce 4 ZDP. Tedy S2 se rovná částce daně vypočtené za jedno ze dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházející tomu zdaňovacímu období, za které poplatník slevu uplatnil poprvé a od kterého běží lhůta pro uplatnění slevy na dani z titulu IP, a to ta částka daně, která je vyšší. 3. Závěr: Navrhujeme proto přijmout výklad, že období, ve kterém lze slevu na dani z titulu IP uplatnit poprvé, je shodné se zdaňovacím obdobím, kdy poplatník slevu podle § 35b) odst. 4 ZDP uplatní poprvé. Od tohoto zdaňovacího období pak běží lhůta pro uplatnění slevy na dani z titulu IP. Stanovisko Ministerstva financí: Nesouhlas s navrženým závěrem V souladu s ustanovením § 35b odst. 4 zákona o daních z příjmů může poplatník v režimu investičních pobídek uplatňovat slevu na dani po dobu pěti (resp. deseti) bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze slevu na dani uplatnit, je zdańovací období, ve kterém poplatník splnil stanovené podmínky, nejpozději však zdaňovací období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání Rozhodnutí MPO o příslibu investičních pobídek. Z uvedeného vyplývá, že poplatník si může vybrat zdaňovací období, za které uplatní slevu poprvé. Začátek stanovené lhůty pěti (resp. deseti) zdaňovacích období může posunout, pouze však do zdaňovacího období, ve kterém uplynuly uvedené 3 roky od vydání rozhodnutí. Poplatník si však nemůže vybrat, kdy lze slevu na dani uplatnit poprvé. Toto období je dané splněním podmínek t.j. zejména realizací podpořené investice v minimálních finančních objemech. K tomuto období se také váže zjišťování částky S2 (za dvě zdańovací období bezprostředně předcházející tomuto období). Částka S2 aktualizovaná o meziroční statistické indexy, je částka kterou bude nadále poplatník hradit jako částku představující daňovou povinnost generovanou z aktivit prováděných před pořízením podpořené investice.