Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Zákon 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
Zákon 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích
Zákon 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon
Nařízení 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Nařízení 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy a o práci ve ztíženém pracovním prostředí
Zákon 168/1999 Sb. zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Sdělení 270/2016 Sb. o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Zákon 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
Zákon 247/2014 Sb. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 99/1963 Sb. občanský soudní řád
Nařízení 273/2016 Sb. změna nař. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
Zákon 40/2009 Sb. trestní zákoník
Sdělení 249/2016 Sb. změna seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákon 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon 251/2016 Sb. o některých přestupcích
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
Zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon 183/2016 Sb. změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 373/2011 Sb. zákon o specifických zdravotních službách
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zákon 234/2014 Sb. o státní službě


Vydáno: 23. 9. 2016
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 16. 8. 2016 – 7. 9. 2016) JUDr. Nataša Randlová Mgr. Lucie Hořejší Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Vyhlášené předpisy Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2016 Sb. dne 31. 8. 2016
Zdroj: Práce a mzda, 10/2016.