Vydáno: 16. 10. 2016
Schváleno redakční radou
Výzkum a vývoj: Vybrané aspekty odčitatelné položky od základu daně v kontextu aktuální judikatury Část I Ing. Filip Šimeček, Odvolací finanční ředitelství Odčitatelná položka od základu daně ve formě výdajů (nákladů), které byly vynaloženy při realizaci projektů výzkumu a vývoje (dále též „VaV“), byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), implementována s účinností od 1. 1. 2005 (zákonem č. 669/2004 Sb.). Tuto odčitatelnou položku mohou uplatňovat fyzické i právnické osoby, přičemž ve větší míře (částkách) je výzkum a vývoj prováděn osobami právnickými. V okamžiku, kdy poplatník daně z příjmů právnických osob transformuje výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání v souladu s § 23 zákona o daních z příjmů na základ daně, jednou z možností, jak může takto vzniklý základ daně dále ovlivnit, resp. snížit, představuje odpočet výdajů (nákladů) na výzkum a vývoj, jehož výši vykáže na ř. 242 daňového přiznání. Ačkoli získání přímé podpory výzkumných a vývojových projektů (dotace) se nesporně jeví jako zajímavější varianta, tato odčitatelná položka (nepřímá podpora) může přinést nemalou daňovou úsporu těm poplatníkům, kteří na dotaci nedosáhli nebo o ni nežádali, a přitom projekty VaV realizují. Tento příspěvek poukazuje v kontextu aktuální judikatury na základní požadavky kladené na tuto odčitatelnou položku, které musí být z pohledu zákona o daních z příjmů pro její daňovou akceptaci naplněny, přičemž se zejména zaměřuje na náležitosti projektu VaV, jehož existence je nezbytnou podmínkou. 1. Legislativní rámec Recentní právní úprava je obsažena v § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů, který uvádí: „Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání.“