Vydáno: 20. 10. 2016
K blahopřání jubilantům obcemi -- novela zákona o obcích JUDr. Eva Janečková Mezi tradiční aktivity obecních úřadů dlouhodobě patří i do jisté míry společenská záležitost, kterou je ocenění významných životních událostí občanů. Tato aktivita, která byla ještě před několika lety na ústupu, nabyla znovu na významu. S tím souvisí i poslední novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), která byla uskutečněna zákonem č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a která nabyla účinnosti 1. července 2016.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2016.