Vydáno: 23. 2. 2017
Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2017 Ing. Václav Benda Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění byl zaveden s účinností od 1. 4. 2011 a v dalších letech byl postupně rozšiřován. Tento zvláštní režim uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH), který je obecně upraven v § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), spočívá v přenesení daňové povinnosti u vyjmenovaných zdanitelných plnění v tuzemsku na příjemce tohoto plnění, který je plátcem daně. S účinností od 1. 1. 2015 je v souladu se směrnicí 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“), uplatňován režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění u některých služeb a u zboží trvale a u některých dočasně. Od 1. 1. 2016 nabyly účinnosti změny, které byly schváleny již v roce 2014 v rámci zákona č. 360/2014 Sb. a které se týkají některých obecných pravidel zakotvených v § 92a zákona o DPH a také rozšíření trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vymezení zdanitelných plnění, na která se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti v rámci jeho dočasného použití, vyplývá z prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen „nařízení č. 361/2014 Sb.“), které bylo s účinností od 1. 7. 2015 novelizováno nařízením vlády č. 155/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen „nařízení č. 155/2015 Sb.“), a s účinností od 1. 2. 2016 nařízením vlády č. 11/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. (dále jen „nařízení č. 11/2016 Sb.“) Další novelizace tohoto prováděcího nařízení byla provedena nařízením vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, a nabyla účinnosti od 1. 10. 2016. V projednávané novele zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku, je s účinností od 1. 4. 2017 navrhováno další rozšíření trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 1/2017.