Vydáno: 1. 3. 2017
Vyrovnání odpočtu daně a navrhované změny Ing. Václav Benda je odborníkem na DPH Vyrovnání odpočtu daně je korekčním mechanismem, který se podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), provádí v případě změny účelu použití obchodního majetku, vyjma dlouhodobého majetku, tj. prakticky při změně účelu použití u zboží či majetku krátkodobého charakteru. Pravidla pro vyrovnání odpočtu byla upravena novelou zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2011 a následně ještě upřesněna novelou zákona s účinností od 1. 1. 2012. Aktuální novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku a má navrhovanou účinnost od 1. 4. 2017 (sněmovní tisk č. 873), je navrhováno rozšířit vyrovnání odpočtu také na případy, kdy dojde ke zničení, ztrátě či odcizení majetku, které nebudou plátcem řádně doloženy ani potvrzeny. V následujícím článku jsou nejprve shrnuta základní pravidla pro vyrovnání odpočtu daně podle platného znění zákona o DPH, včetně příkladů, a v závěru je upozorněno na praktické dopady navrhované změny od 1. 4. 2017.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2017.