Související předpisy

Zákon 112/2006 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákonů 110 a 111/2006 Sb.
Zákon 263/2016 Sb. atomový zákon
Zákon 190/2009 Sb. změna z. o archivnictví a spisové službě a změna dalších zákonů
Zákon 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Zákon 80/2004 Sb. změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Zákon 142/2012 Sb. o změně zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
Zákon 216/2006 Sb. změna autorského zákona a některých dalších zákonů
Zákon 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
Zákon 40/1964 Sb. občanský zákoník
Vyhláška 463/2016 Sb. změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
Zákon 479/2003 Sb. změna rozpočtových pravidel
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém
Zákon 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Zákon 386/2005 Sb. změna horního zákona a zákona o hornické činnosti
Zákon 541/1991 Sb. novela zákona o ochraně nerostného bohatství
Vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
Zákon 167/2012 Sb. změna zákona o archivnictví a spisové službě a změna dalších souvisejících zákonů
Nařízení 98/2016 Sb. o sazbách úhrady
Zákon 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
Zákon 315/2001 Sb. změna zákona o hornické činnosti a zákona horního
Vyhláška 410/2009 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Zákon 3/2005 Sb. změna zákona o geologických pracích a dalších zákonů
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 366/2011 Sb. změna z. o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů
Zákon 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon 303/2013 Sb. změna zákonů v souvis. s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon 138/2006 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
Zákon 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích
Zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči
Zákon 366/2000 Sb. změna zákona o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
Zákon 241/1994 Sb. Novela předpisů o soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Vyhláška 5/2014 Sb. o údajích předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a dalších rozpočtů
Zákon 281/2009 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon 18/1997 Sb. atomový zákon
Zákon 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
Zákon 424/2003 Sb. změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon 89/2016 Sb. změna horního zákona
Zákon 215/2013 Sb. změna zákona o loteriích a změna zákona o daních z příjmů
Zákon 121/2000 Sb. autorský zákon
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 380/2015 Sb. změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon 186/2016 Sb. o hazardních hrách
Zákon 187/2016 Sb. o dani z hazardních her
Zákon 44/1988 Sb. horní zákon
Zákon 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
Vydáno: 21. 4. 2017
Nezbytné úpravy rozpočtů obcí na rok 2017 Ing. Ivana Schneiderová Ing. Martin Tocauer Pro rok 2017 byla vydána rozsáhlá novela rozpočtové skladby, která má za následek nezbytné úpravy rozpočtu pro rok 2017, dále byly vydány i další novely zákonů s účinností od 1. 1. 2017, které mají na rozpočet rovněž vliv. O obsahu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), a dalších potřebných zásazích do rozpočtu 2017 bychom vás rádi tímto článkem informovali.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 4/2017.