Vydáno: 15. 5. 2017
Prošlo odborným dohledem
Zálohy na daně z příjmů placené poplatníky Ing. Martin Děrgel U daní z příjmů je zdaňovacím obdobím až na malé výjimky kalendářní rok, což je pro veřejné rozpočty dlouhá doba mezi jednorázovými velkými daňovými příjmy. Proto byl zaveden režim placení průběžných záloh na daň v měsíčních, čtvrtletních a pololetních intervalech. A neuhrazená záloha se sankcionuje úrokem z prodlení. Zálohové období Obecná pravidla daňových záloh uvádí § 174 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“): „Daň lze zajistit prostřednictvím placení záloh, jestliže daň není ještě známa a neuplynul-li den její splatnosti. ... Po skončení zdaňovacího období ... se uhrazené zálohy na daň započítávají na úhradu splatné daně.“. Platit zálohy je povinností ve dvou případech – pokud tak stanoví daňový zákon nebo na základě rozhodnutí správce daně. Na obecný rámec procesního předpisu navazuje speciální hmotněprávní zákon, kterým je v našem případě zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), zejména těmito dvěma ustanoveními: