Vydáno: 17. 5. 2017
Novela zákona o dani silniční od 1. 6. 2017 Mgr. Václav Pikal, je odborníkem na daň silniční Dne 3. 3. 2017 nabyl platnosti zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a další související zákony. Byl zveřejněn v částce č. 21/2017 Sb. a nabývá účinnosti dne 1. 6. 2017. Tento zákon novelizoval zákon č. 56/2001 Sb., zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „novela“). V článku se budu věnovat části novely týkající se zákona o dani silniční. Zákon o dani silniční ve znění účinném do 31. 5. 2017 se mění takto: Novela - týká se vymezení předmětu daně: 1. V § 2 odst. 3 se slovo „vozidla“ nahrazuje slovy „nákladní automobily“ a slova „určená výlučně k přepravě nákladů a“ se nahrazují slovy „registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny“. Znění před novelou:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2017.