Vydáno: 14. 6. 2017
DPH u vzdělávacích služeb v roce 2017 Ing. Václav Benda, je odborníkem na DPH Výchova a vzdělávání jsou činnostmi, u kterých jsou při aplikaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), časté problémy, a to zejména s rozlišením vzdělávacích činností, které jsou zdanitelným plněním a podléhají tedy dani, a činností, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. V následujícím článku jsou nejprve stručně vymezeny podmínky, za nichž jsou tyto činnosti zdanitelným plněním, a v návaznosti na to podmínky, za nichž je od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena výchova a vzdělávání podle § 57 zákona o DPH. V textu je také upozorněno na změnu v tomto paragrafu, která byla provedena novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku s účinností od 1. 7. 2017. Základní pravidla pro uplatňování DPH u výchovy a vzdělávání Výchova a vzdělávání je z hlediska zákona o DPH poskytnutím služby ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o DPH. Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH je předmětem daně poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Podle § 2 odst. 3 jsou plnění, která jsou předmětem daně, zdanitelnými plněními, pokud nejsou osvobozena od daně. Z tohoto obecného vymezení vyplývá, že výchova a vzdělávání je zdanitelným plněním, pokud není osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 odst. 1 zákona o DPH. Co se rozumí výchovou a vzděláváním, která je osvobozena od daně, vymezuje § 57 zákona o DPH.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 12/2017.