Vydáno: 27. 6. 2017
Prošlo odborným dohledem
Společnost podle § 2716 a násl. občanského zákoníku z právního, účetního a daňového pohledu Ing. Jiří Vychopeň V § 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), je obsažena právní úprava společnosti, která vzniká, zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci. Touto právní úpravou společnosti byla s účinností od 1. 1. 2014 nahrazena předchozí obdobná právní úprava smlouvy o sdružení podle § 829 až 841 dřívějšího občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), přičemž z přechodného ustanovení § 3028 NOZ vyplývá, že smlouvy o sdružení uzavřené před uvedeným datem podle předchozí právní úpravy zůstávají v původní podobě a bez nutnosti změny nadále platné, pokud mezi stranami nebylo sjednáno jinak. Společnost podle § 2716 a násl. NOZ (dále jen „společnost“) je nutno odlišit od tiché společnosti, která je upravena v § 2747 a násl. NOZ (podle § 2474 odst. 1 NOZ se smlouvou o tiché společnosti tichý společník zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku), a také od obchodních společností, které jsou upraveny zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (pro označení obchodních společností je v uvedeném zákoně použita legislativní zkratka „společnost“).