Vydáno: 28. 8. 2017
Prošlo odborným dohledem
Průvodce Koordinačními výbory (8. část) Ing. Martin Děrgel Po čase opět pokračujeme v systematickém probírání všech tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci Finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou České republiky (ČR) lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na webových stránkách http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp. Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a nejinak tomu bude i v dnešním zastavení. Připomeňme, že z minule představené várky nedávných KooV (viz Účetnictví v praxi č. 10/2016 na s. 35 a č. 11/2016 na s. 31) měly pro běžnou firemní praxi zřejmě největší význam tyto tři příspěvky: Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti, Příjmy ze zdrojů na území ČR – souběh příjmů a jejich zdanění, Dodání zboží s přepravou s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy.