Vydáno: 28. 8. 2017
Prošlo odborným dohledem
Likvidace obchodních společností z pohledu účetnictví Ing. Pavlína Orlová K ukončení činnosti obchodních společností dochází z různých příčin a důvodů. K těm radostným může patřit například prodej části podniku či odchod společníků do důchodu, k těm méně příjemným neřešitelné spory mezi společníky či podnikatelský neúspěch. Obchodní společnost zaniká okamžikem výmazu z obchodního rejstříku, kterému předchází její zrušení s likvidací či bez likvidace. V případě zrušení bez likvidace přechází jmění obchodní společnosti na právního nástupce, zatímco při zrušení s likvidací se společnost zrušuje bez právního nástupce. Zrušení a likvidace obchodní společnosti Likvidace je mimosoudním postupem vypořádání majetkových vztahů a dluhů právnické osoby, který je upraven v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Právnickými osobami se rozumí obchodní společnosti, kterými jsou v souladu se ZOK veřejná obchodní společnost (dále jen „v. o. s.“), komanditní společnost, společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“), akciová společnost (dále jen „a. s.“), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.