Vydáno: 11. 9. 2017
Prošlo odborným dohledem
Opravné položky v účetnictví a daních Ing. Martin Děrgel Opravné položky slouží k opravě, resp. snížení, účetní hodnoty problémového majetku, jehož aktuální hodnota je z nejrůznějších důvodů dočasně nižší. Pokud se po čase ukáže předpoklad o pouhé dočasnosti snížené hodnoty majetku jako správný, dojde zrušením opravné položky k obnovení původní hodnoty majetku. Jestliže však budoucnost bude ještě temnější, než jsme očekávali, můžeme podle okolností buď opravnou položku dále zvýšit, anebo předmětný majetek zcela odepsat, případně zlikvidovat. V podnikatelské praxi přitom převažují opravné položky k pohledávkám, což je dáno nejen trvalou nejistotou, zda dlužník nakonec skutečně dostojí svému závazku a plně je uhradí, ale hlavně tím, že pouze tyto mohou být za určitých podmínek daňově účinné. Princip opravných položek Účetní předpisy vyžadují, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace dané účetní jednotky, a to s přihlédnutím ke všem známým předvídatelným rizikům, možným ztrátám a snížením hodnoty majetku. Pokud je zjištěné snížení skutečné hodnoty majetku pouze přechodné, zaúčtuje se „oprava“ účetního ocenění – které stále odpovídá původní vyšší hodnotě – formou opravné položky k tomuto majetku. Například pokud podnikatel včas neprodá sezónní zboží, velká voda naruší statiku firemní budovy a významný odběratel má finanční potíže, je nasnadě, že skutečná hodnota příslušných zásob, stavby a pohledávky poklesla. Toto – zřejmě jen dočasné – snížení hodnoty majetku je nutno promítnout do účetnictví, k čemuž právě slouží opravné položky. Když se posléze podaří sezónní zboží přeci jen prodat, oprava budovy odstraní neblahé důsledky jejího zaplavení a bonita odběratele vzroste, budou opravné položky zrušeny, čímž se účetní hodnota zásob, stavby a pohledávky navrátí do původního stavu. Účetnictví tak bude opět odpovídat skutečnému stavu.