Vydáno: 8. 8. 2017
Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí v roce 2017 a 2018 (1.) Ing. Ivan Macháček, je daňovým poradcem Zákon o daních z příjmů obsahuje několik ustanovení, které se zabývají osvobozením příjmů z prodeje nemovitých věcí u poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Jde o ustanovení § 4 odst. 1 písm. a), b) a písm. v) ZDP. S využitím příkladů si blíže rozebereme podmínky pro osvobození těchto příjmů od daně a uvedeme si změny v těchto ustanoveních, které byly provedeny zákonem č. 170/2017 Sb. Pro použití jednotlivých změn v ZDP je důležité znění bodu 1 přechodných ustanovení k novele zákona, ze kterého vyplývá, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho vyplývá, že změny vyplývající ze zákona č. 170/2017 Sb. se použijí až od 1. 1. 2018, pokud není v 22 bodech přechodných ustanovení zákona stanoveno jinak. Změny týkající se § 4 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. v) ZDP spadají pod bod 1 přechodného ustanovení novely zákona, takže se použijí až počínaje 1. 1. 2018.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 16/2017.