Vydáno: 4. 10. 2017
Kontrolní hlášení a nález Ústavního soudu Ing. Václav Benda je odborníkem na DPH S účinností od 1. 1. 2016 byla novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), která byla provedena zákonem č. 360/2014 Sb., zavedena povinnost předkládat kontrolní hlášení. Tato povinnost se vztahuje na plátce, který uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo který přijme úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který uskuteční nebo přijme plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 92 zákona o DPH. Povinnost předkládat kontrolní hlášení se netýká identifikovaných osob, ani osob povinných k dani, které dosud plátci daně nejsou, i když jim vznikne povinnost podat přiznání k DPH. V prosinci 2015 navrhla skupina opozičních senátorů Ústavnímu soudu zrušení institutu kontrolního hlášení z důvodu rozporu s Listinou základních práv a svobod, protože podle jejich názoru tento institut ohrožuje a omezuje ústavně zaručená základní práva dotčených subjektů. Ústavní soud sice tomuto požadavku nevyhověl, ale svým nálezem pod sp. zn. PL ÚS 32/15 ze dne 9. 12. 2016, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb., ruší některá ustanovení zákona o DPH, která upravují podávání kontrolních hlášení.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 19/2017.