Vydáno: 4. 10. 2017
Uplatňování odpočtu DPH při současném poskytnutí dotací z veřejných prostředků Ing. Karel Raiser je daňovým poradcem Rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 348/2016 - 47 byl ukončen letitý spor, týkající se uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty při současném poskytnutí dotace z veřejných prostředků. Jelikož soudní spor trval déle než deset let a finanční orgány nebyly schopny v dané lhůtě daň správně vyměřit, skončila věc prekluzí a ve věci nebylo meritorně rozhodnuto. Z celého vývoje kauzy je však patrný odlišný výklad finančních orgánů a soudů a z jednotlivých rozsudků lze dovodit podstatné závěry, kterými je nutno se při řešení obdobných případů řídit. V roce 2008 byla u obecně prospěšné společnosti zahájena daňová kontrola na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období 1. až 4. čtvrtletí 2006. Samotná kontrola probíhala déle než rok a zpráva o kontrole měla 79 stran. Předmětem činnosti o.p.s. byla jak hlavní (nezisková) činnost, tak i činnost hospodářská (doplňková). V rámci hlavní činnosti o.p.s. realizovala projekty hrazené z veřejných zdrojů. Finanční úřad ve zprávě o daňové kontrole dospěl k závěru, že o.p.s. v rámci projektů, na jejichž realizaci obdržela dotaci, uplatňovala u specifikovaných přijatých zdanitelných plnění plný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, ačkoli v době realizace projektů s ohledem na dotační podmínky uskutečňovala (dle názoru správce daně) plnění bez úplaty a až po skončení doby realizace projektů přijatá plnění využila také pro uskutečňování zdanitelných plnění uvedených v § 72 odst. 2 zákona o DPH.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 19/2017.