Vydáno: 27. 11. 2017
Prošlo odborným dohledem
Stačí faktura k prokázání nároku na odpočet DPH? Mgr. Ing. Alena Dugová Řada plátců DPH spoléhá na to, že doručením a archivací bezvadného daňového dokladu se všemi náležitostmi mají zaručen nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Bohužel se však v praxi plátci DPH mohou dostat do „pasti“ dokazování při kontrolním postupu ze strany správce daně a z důvodu neprokázání uskutečnění či přijetí daného plnění relevantními důkazními prostředky jim správce daně může nárok na odpočet DPH zamítnout a DPH doměřit včetně souvisejících sankcí a případně dalších konsekvencí. Další problematickou situací bývá obhájení nároku na odpočet DPH v situaci, kdy byl spáchán s příslušným plněním v obchodním řetězci podvod na DPH, což je však samostatná kapitola s ohledem na uhájení nároku na odpočet DPH. Tento článek shrnuje zásadní informace týkající se nároku na odpočet DPH a jeho prokazování speciálně u DPH, protože v praxi správci daně požadují doložit, že dané plnění skutečně proběhlo a bylo využito k plněním zakládajícím nárok na odpočet DPH. K tomuto tématu existuje poměrně bohatá a konstantní judikatura jak českého Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) či Ústavního soudu, tak Soudního dvora Evropské unie, přičemž základní úprava je obsažena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Vybrané rozsudky jsou také v článku citovány tak, aby plátci DPH měli konkrétní představu, jak k dané problematice soudy přihlížejí.