Vydáno: 11. 12. 2017
Odměny členů orgánů za výkon funkce Ing. Zdeněk Morávek Odměny za práci či výkon funkce člena orgánu právnické osoby patří v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mezi příjmy ze závislé činnosti. Jedná se o případy příjmů, které jsou v této souvislosti zmiňovány nejčastěji a patří do podnikatelské sféry, jako jsou odměny členům představenstva či dozorčí rady akciové společnosti či odměny jednatele společnosti s ručením omezeným. Tato úprava ale bude mít dopad i do oblasti neziskových organizací, protože řada „neziskovek“ vyplácí odměny členům různých orgánů nebo odměny za výkony různých funkcí. Vymezení odměny dle zákona o daních z příjmů V případě neziskových organizací ale platí, že odměny jsou často symbolické, přesto v praxi relativně často vznikají problémy, jak tyto příjmy správně zdanit. Některé tyto příjmy patří mezi příjmy ze závislé činnosti v sou­ladu s výše uvedeným ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) ZDP, ale některé tyto příjmy patří mezi funkční požitky, které jsou vymezeny v § 6 odst. 10 ZDP. Jedná se zejména o odměny za výkon funkce v orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy, odměny za výkon funkce ve spolcích a zájmových sdruženích, v odborových organizacích, komorách a jiných orgánech a institucích. Nicméně je potřeba zdůraznit, že režim zdanění bude stejný, protože jak vyplývá z ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bodu 2 ZDP, plnění v podobě funkčního požitku patří mezi příjmy ze závislé činnosti. Z toho plyne, že na režim funkčních požitků se bez dalšího použijí veškerá ustanovení o příjmech ze závislé činnosti, pokud ZDP nestanoví jinak. Ustanovení ZDP, případně jiného právního předpisu, pojednávající o příjmech ze závislé činnosti, se budou vztahovat i na příjmy poskytované v souvislosti s výkonem funkce.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 12/2017.